Όροι Διαγωνισμού  - Μωρουδένια Χριστούγεννα!!

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελαίς–Unilever Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Απορρυπαντικών-Καλλυντικών-Τροφίμων»  που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με ονομασία Μωρουδένια Χριστούγεννα, o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/ProdermGreece/ που διατηρεί  η Διοργανώτρια στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (περαιτέρω η «Ιστοσελίδα»), την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό του η εταιρεία με την επωνυμία  «Solid Havas – Σ. Λεούσης Διαφημιστική & Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» Α.Ε. (περαιτέρω η «Solid»)

2. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Το Facebook χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για την διενέργεια του Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. έχει όποιος έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται.

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Solid (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή, 2 Ιανουάριου 2022 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος  πρέπει να επισκεφθεί το σχετικό post του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα  και να επιλέξει («κλικάρει») το «Apply now»  ώστε να οδηγηθεί στη σχετική  φόρμα συμμετοχής, όπου θα επιλέγει τη δική του απάντηση μεταξύ πολλαπλών προτεινόμενων απαντήσεων στην ερώτηση ΄΄Ποια χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα θα κάνεις με το μωράκι σου;’’ και θα  επιβεβαιώσει  ότι διάβασε και αποδέχεται  τους παρόντες όρους συμμετοχής, ότι είναι άνω των 18 ετών,  ότι συναινεί στην  επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και ότι γνωρίζει ότι το Facebook δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό, επιλέγοντας  τα αντίστοιχα πεδία και ακολούθως θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη και email). Αφού προβεί στις παραπάνω ενέργειες και συμπληρώσει δεόντως τη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να την υποβάλει, πατώντας την επιλογή «submit» προκειμένου να συμμετάσχει στη σχετική ηλεκτρονική κλήρωση. Η πραγματοποίηση και συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή/και η Solid, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και αναφορικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Η Διοργανώτρια και/ ή η Solid μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στη Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος προϋποθέτει τη συναίνεσή του με συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία συντελείται δια της επιλογής (κλικ) στο ειδικό πεδίο των όρων και τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές, θα αναδειχθούν 10 νικητές και 5 αναπληρωματικοί. Η σχετική  ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 ώρα 15.00 στα γραφεία της «Solid». Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών όπως νοούνται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους όρους 2, 3 και 5.

8. Δώρα. Κάθε ένας από τους νικητές, που θα αναδειχθούν από την ηλεκτρονική κλήρωση, θα κερδίσει από μία αλλαξιέρα, ένα γάντι μπάνιου και τα παρακάτω προϊόντα Proderm:

  • Proderm Πούδρα
  • Proderm Κρέμα Συγκαμάτων
  • Proderm Ενυδατική Κρέμα
  • Proderm Σαμπουάν & Αφρόλουτρο 0-12 (400ml)
  • Proderm Σαμπουάν & Αφρόλουτρο 1-3 (400ml)
  • Proderm KIDS Σαμπουάν & Αφρόλουτρο (700ml)
  • Proderm KIDS Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Sleep Easy (700ml)

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν.

Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κληθούν, με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, ΤΚ) , προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα τους.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να του αποσταλεί το δώρο (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, ΤΚ) εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές με ευθύνη και έξοδα της Διοργανώτριας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν.

Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές, θα πρέπει να επιδείξουν στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier), η οποία  θα πραγματοποιήσει την παράδοση των δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει  η ταυτότητά τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από το ως άνω πρόσωπο κατά την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του δώρου.

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο νικητής να αποδεχθεί το δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του δώρου και καμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Solid.

Η Διοργανώτρια και /ή η Solid, η οποία θα επικοινωνήσει με τους νικητές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με αυτούς (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το μήνυμα στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, δεν έλαβαν γνώση της ανάρτησης των νικητών, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα, αδράνησαν να παραλάβουν το δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν) και διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το δώρο.

Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού  και της διανομής των δώρων, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

9. Προσωπικά Δεδομένα. H Διοργανώτρια, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων: όνομα χρήστη, email.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου καταγραφεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους. 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το δώρο στους νικητές, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού, ενώ δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας (Solid, κλπ) που ενεργούν για λογαριασμό του και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια  θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται. Ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα των νικητών, το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, θα διατηρούνται για έξι (6) έτη, για λόγους συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. αντίταξη στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,

στ. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν. Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως  προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.( www.dpa.gr)

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ακόλουθη διεύθυνση Unilever NV, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, υπ’ όψιν: Επικεφαλής Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Global Data Protection Officer), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση unilever.privacy@unilever.com

 Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους, βασιζόμενη στην υποχρέωση της Διοργανώτριας να εκπληρώσει τους όρους του διαγωνισμού,  αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών , αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας, ως προς την αποστολή των δώρων , Επομένως εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και εάν οι νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.unileverprivacypolicy.com/el_GR/Policy.aspx

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια  δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Αποδοχή των όρων. Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει , τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και αποδέχεται ότι το Facebook  δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.